Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần

Chi cổ tức 2018

Thông báo (chi cổ tức đợt 1) Thông báo (chi cổ tức đợt cuối)  

Đại hội cổ đông thường niên 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hủy lưu ký chứng khoán

Thông báo của TT lưu ký chứng khoán Tờ trình hủy lưu ký chứng khoán,  Tờ trình điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ...

Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận...