Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022

Chi trả cổ tức 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 1) Thông báo trả cổ tức năm 2020 (đợt cuối) Thông báo dời chi trả cổ tức năm 2020 (đợt...

Thông báo thời gian chốt DS cổ đông để dự ĐHCĐ 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần

Chi cổ tức 2019 (đợt cuối)

Thông báo (chi cổ tức đợt cuối)