Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/02/2024, Đại hội cổ đông bất thường đã đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Diện không làm thành viên HĐQT và đã bầu ông Nguyễn Hoàng Thạch vào HĐQT...

Đại hội cổ đông thường niên

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tài...

Chi trả cổ tức

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 1) Thông báo trả cổ tức năm 2020 (đợt cuối) Thông báo dời chi trả cổ tức năm 2020 (đợt...

Thông báo thời gian chốt DS cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện...

Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần