Đại hội cổ đông thường niên

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 Tài liệu Đại...

Chi trả cổ tức

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 1) Thông báo trả cổ tức năm 2020 (đợt cuối) Thông báo dời chi trả cổ tức năm 2020 (đợt...

Thông báo thời gian chốt DS cổ đông để dự ĐHCĐ 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần

Chi cổ tức 2019 (đợt cuối)

Thông báo (chi cổ tức đợt cuối)    

Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận...