Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần

Chi cổ tức 2017 (đợt cuối)

Thông báo Phiếu đề nghị

Đại hội cổ đông thường niên 2018

1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ, 2. NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông 3. Tài liệu...

Hủy lưu ký chứng khoán

Thông báo của TT lưu ký chứng khoán Tờ trình hủy lưu ký chứng khoán,  Tờ trình điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ...

Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận...