Chuyển nhượng cổ phần

Thông báo chuyển nhượng cổ phần Phiếu chuyển nhượng cổ phần

Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận...