Thông báo chốt DS cổ đông nhận cổ tức đợt 1 - 2017 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản