Hủy công ty đại chúng, hủy giao dịch Upcom

Kể từ ngày 23/10/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã đủ điều kiện hủy công ty đại chúng (theo văn bản chấp nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước  số 8467/UBCK-GSĐC ngày 19/12/2017 và hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 08/01/2018 (theo văn bản số 1685/TB-SGDHN ngày 27/12/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

VB 1685/TB-SGDHN

VB 8467/UBCK-GSĐC

Thông báo hủy công ty đại chúng