Thông Báo Cổ Đông

Thông báo thời gian chốt cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và nhận cổ tức đợt 2 năm 2016