Điều chỉnh thông tin hợp đồng

Theo quyết định 2643/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND Huyện Nhà Bè, Công ty Thanh Niên tiếp tục thực hiện điều chỉnh thông tin hợp đồng...